เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2011
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 1588098
Page Views 3423240
สถิติผู้เข้าชมเวบ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากไห้โรงเรียนทำอะไรมากที่สุดเป็นลำดับแรก
พัฒนาด้านวิชาการ
พัฒนาด้านบุคลากร
พัฒนาด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อที่ทันสมัย
พัฒนาด้านอาคารสถานที่
ดูผลโหวด
สถิติ

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด


สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
นานาชาติ
free counters
Free counters


สถานีโทรทัศน์ครู
money

eoffice

imagesonet

 


คลิปนิทานเด็ก
 
 

นิทานเรื่อง ก.เอ๋ย ก.ไก่

 
   

แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

View in bigger map
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เฉลย utq 2101 ได้ 20/20
โพสโดย
ส้ม

เฉลย ข้อสอบ utq 2101  ได้ 20/20
โพสโดย : ส้ม
IP : 14.207.200.9
โพสเมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2555,20:14 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
ส้ม
1.ง     2.ง    3.ง     4.ง    5.ง     6.ข     7.ง      8.ง      9.ง      10.ง  
11.ข    12.ข    13.ง     14.ก    15.ค    16.ง   17.ง    18.ง    19.ข    20.ง
โพสโดย : ส้ม
IP : 14.207.200.9
โพสเมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2555,20:43 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
ส้ม
Utq 2101  20/20  (หลังเรียน)
1. เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คืออะไร
   ก. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     ข. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     ค.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
   ง. ข้อ ก. - ค.
2. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แตกต่างจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 อย่างไร
     ก. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     ข. การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
     ค. การจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
     ง.  การกำหนดตัวชี้วัดสำหรับนำไปจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และเป็นเกณฑ์สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3. สิ่งใดในข้อต่อไปนี้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
     ก. มีความท้าทาย
     ข. พัฒนาให้มีทักษะกระบวนการที่สำคัญ
     ค. ใช้เทคนิค/วิธีการ สื่อที่นำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน เกิดสมรรถนะสำคัญ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     ง.  ใช้เทคนิค/วิธีการ สื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เกิดสมรรถนะสำคัญ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสามารถสร้างชิ้นงาน/ภาระงานได้
4. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงเจตนารมณ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างถูกต้อง
     ก. เป็นเทคนิควิธีการสอน
     ข. เป็นแนวทางในการประเมินผู้เรียน
     ค. เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
     ง.  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน โดยผ่านวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน
5. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงเจตนารมณ์ของการกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างถูกต้อง
     ก. เป็นการแก้ไขจุดอ่อนของเด็กไทย
     ข. เป็นการพัฒนาผู้เรียนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
     ค. เป็นการสร้างคุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร
     ง.  ข้อ ก – ค
6. สิ่งใดไม่ใช่หลักการของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     ก. ครูผู้สอนต้องมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
     ข. ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนเป็นกลุ่มๆ ร่วมกับเพื่อนๆ
     ค. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ความ
     ง.  ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนและเลือกปฏิบัติตามความถนัด
7. การจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสำคัญต่อครูผู้สอนอย่างไร
     ก. ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     ข. ช่วยในการพัฒนาบทเรียนให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
     ค. ช่วยให้ครูตระหนักว่าเด็กทุกคนไม่สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการเดียวกันหมด
     ง.  ข้อ ก. - ค.
8. สิ่งใดคือลักษณะที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
     ก. การจัดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
     ข. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
     ค. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
     ง.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง จากประสาทสัมผัส
9. ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของโครงสร้างรายวิชาไว้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง
     ก. ช่วยให้เห็นลำดับของการเรียนรู้
     ข. ช่วยให้เห็นขอบข่ายของรายวิชา เรียนรู้   
     ค. ช่วยให้เห็นภาพรวมของจำนวนหน่วยการเรียนรู้
     ง.  ช่วยให้เห็นภาพรวมของรายวิชา มาตรฐานการเรียน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลาเรียน และน้ำหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชานั้นๆ
10. ข้อใดคือความสำคัญของการกำหนดน้ำหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในโครงสร้างรายวิชา
     ก. เพื่อใช้ในการวางแผนการเรียนรู้
     ข. เพื่อจำแนกคะแนนเป็นรายหน่วย เรียนรู้   
     ค. เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้กำหนดคะแนนรายปี/รายภาค
     ง.  เพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และใช้ในการประเมินระหว่างเรียน (Formative Evaluation) และประเมินรวบยอด (Summative Evaluation)
11. ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design) ได้ถูกต้อง
     ก. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้
     ข. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
     ค. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้
     ง.  กำหนดหลักฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้
12. สิ่งใดในข้อต่อไปนี้ ไม่ใช่ เป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้
     ก. ตัวชี้วัด
     ข. ชิ้นงาน/ภาระงาน
     ค. มาตรฐานการเรียนรู้
     ง.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
13. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
     ก. การจัดกลุ่มตัวชี้วัดควรมีความหลากหลาย
     ข. ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด จะต้องอยู่หน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น จะซ้ำไม่ได้
     ค. ตัวชี้วัดบางตัวที่เห็นว่าไม่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องนำมาไว้ในหน่วยการเรียนรู้
     ง.  ตัวชี้วัดบางตัวที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญสามารถ นำตัวชี้วัดนั้นๆ ไปพัฒนาผู้เรียนได้มากกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
     ก. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้สอน
     ข. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ ควรสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและสังคมของผู้เรียน
     ค. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ควรน่าสนใจ อาจเป็นประเด็น ข้อคำถาม ข้อโต้แย้งที่สำคัญ
     ง.  การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ควรเหมาะสมกับวัย ความสนใจ และความสามารถ ของผู้เรียน
15. การกำหนดเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
     ก. จำนวนตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนน ความยากง่ายของสาระสำคัญ
     ข. ความยากง่ายของสาระสำคัญ จำนวนตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนน
     ค. จำนวนตัวชี้วัด ความยากง่ายของสาระสำคัญ วิธีการและกระบวนการเรียนรู้ ที่นำมาใช้
     ง.  ความยากง่ายของสาระสำคัญ น้ำหนักคะแนน วิธีการและกระบวนการเรียนรู้
16. ข้อใดกล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลที่ควรกำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้
     ก. กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายวิธี
     ข. กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลเฉพาะชิ้นงาน/ภาระงาน
     ค. กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรมการเรียน รู้โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ต้องใช้ Rubric กับเครื่องมือทุกประเภท
     ง.  กำหนดให้การวัดและประเมินผลระหว่างและสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้
17. สิ่งใดต่อไปนี้ที่สามารถเพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ก. ตัวชี้วัด   
     ข. มาตรฐานการเรียนรู้
     ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     ง.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
18. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนไว้อย่างถูกต้อง
     ก. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักที่ผู้เรียนต้องบรรลุในการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ  
     ข. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญไม่จำเป็น ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
     ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสามารถเพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ง.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการสั่งสมประสบการณ์จาก การเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
19. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ถูกต้อง
     ก. คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการ
     ข. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือหลัก
     ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ง.  การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องดำเนินการพัฒนาโดย บูรณาการเข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน
 
20. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ถูกต้อง
     ก. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการนำไปใช้ในชีวิตจริง
     ข. ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างของผู้เรียน
     ค. เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจากประสบการณ์ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวคิด วางแผน และประเมินผลการเรียนรู้
     ง.  ข้อ ก. – ค.
โพสโดย : ส้ม
IP : 14.207.200.9
โพสเมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2555,20:20 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
ส้ม
Utq 2101  20/20  (หลังเรียน)
1. เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คืออะไร
   ก. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     ข. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     ค.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
   ง. ข้อ ก. - ค.
2. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แตกต่างจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 อย่างไร
     ก. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     ข. การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
     ค. การจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
     ง.  การกำหนดตัวชี้วัดสำหรับนำไปจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และเป็นเกณฑ์สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3. สิ่งใดในข้อต่อไปนี้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
     ก. มีความท้าทาย
     ข. พัฒนาให้มีทักษะกระบวนการที่สำคัญ
     ค. ใช้เทคนิค/วิธีการ สื่อที่นำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน เกิดสมรรถนะสำคัญ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     ง.  ใช้เทคนิค/วิธีการ สื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เกิดสมรรถนะสำคัญ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสามารถสร้างชิ้นงาน/ภาระงานได้
4. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงเจตนารมณ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างถูกต้อง
     ก. เป็นเทคนิควิธีการสอน
     ข. เป็นแนวทางในการประเมินผู้เรียน
     ค. เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
     ง.  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน โดยผ่านวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน
5. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงเจตนารมณ์ของการกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างถูกต้อง
     ก. เป็นการแก้ไขจุดอ่อนของเด็กไทย
     ข. เป็นการพัฒนาผู้เรียนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
     ค. เป็นการสร้างคุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร
     ง.  ข้อ ก – ค
6. สิ่งใดไม่ใช่หลักการของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     ก. ครูผู้สอนต้องมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
     ข. ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนเป็นกลุ่มๆ ร่วมกับเพื่อนๆ
     ค. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ความ
     ง.  ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนและเลือกปฏิบัติตามความถนัด
7. การจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสำคัญต่อครูผู้สอนอย่างไร
     ก. ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     ข. ช่วยในการพัฒนาบทเรียนให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
     ค. ช่วยให้ครูตระหนักว่าเด็กทุกคนไม่สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการเดียวกันหมด
     ง.  ข้อ ก. - ค.
8. สิ่งใดคือลักษณะที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
     ก. การจัดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
     ข. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
     ค. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
     ง.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง จากประสาทสัมผัส
9. ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของโครงสร้างรายวิชาไว้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง
     ก. ช่วยให้เห็นลำดับของการเรียนรู้
     ข. ช่วยให้เห็นขอบข่ายของรายวิชา เรียนรู้   
     ค. ช่วยให้เห็นภาพรวมของจำนวนหน่วยการเรียนรู้
     ง.  ช่วยให้เห็นภาพรวมของรายวิชา มาตรฐานการเรียน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลาเรียน และน้ำหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชานั้นๆ
10. ข้อใดคือความสำคัญของการกำหนดน้ำหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในโครงสร้างรายวิชา
     ก. เพื่อใช้ในการวางแผนการเรียนรู้
     ข. เพื่อจำแนกคะแนนเป็นรายหน่วย เรียนรู้   
     ค. เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้กำหนดคะแนนรายปี/รายภาค
     ง.  เพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และใช้ในการประเมินระหว่างเรียน (Formative Evaluation) และประเมินรวบยอด (Summative Evaluation)
11. ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design) ได้ถูกต้อง
     ก. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้
     ข. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
     ค. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้
     ง.  กำหนดหลักฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้
12. สิ่งใดในข้อต่อไปนี้ ไม่ใช่ เป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้
     ก. ตัวชี้วัด
     ข. ชิ้นงาน/ภาระงาน
     ค. มาตรฐานการเรียนรู้
     ง.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
13. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
     ก. การจัดกลุ่มตัวชี้วัดควรมีความหลากหลาย
     ข. ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด จะต้องอยู่หน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น จะซ้ำไม่ได้
     ค. ตัวชี้วัดบางตัวที่เห็นว่าไม่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องนำมาไว้ในหน่วยการเรียนรู้
     ง.  ตัวชี้วัดบางตัวที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญสามารถ นำตัวชี้วัดนั้นๆ ไปพัฒนาผู้เรียนได้มากกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
     ก. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้สอน
     ข. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ ควรสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและสังคมของผู้เรียน
     ค. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ควรน่าสนใจ อาจเป็นประเด็น ข้อคำถาม ข้อโต้แย้งที่สำคัญ
     ง.  การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ควรเหมาะสมกับวัย ความสนใจ และความสามารถ ของผู้เรียน
15. การกำหนดเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
     ก. จำนวนตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนน ความยากง่ายของสาระสำคัญ
     ข. ความยากง่ายของสาระสำคัญ จำนวนตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนน
     ค. จำนวนตัวชี้วัด ความยากง่ายของสาระสำคัญ วิธีการและกระบวนการเรียนรู้ ที่นำมาใช้
     ง.  ความยากง่ายของสาระสำคัญ น้ำหนักคะแนน วิธีการและกระบวนการเรียนรู้
16. ข้อใดกล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลที่ควรกำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้
     ก. กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายวิธี
     ข. กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลเฉพาะชิ้นงาน/ภาระงาน
     ค. กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรมการเรียน รู้โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ต้องใช้ Rubric กับเครื่องมือทุกประเภท
     ง.  กำหนดให้การวัดและประเมินผลระหว่างและสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้
17. สิ่งใดต่อไปนี้ที่สามารถเพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ก. ตัวชี้วัด   
     ข. มาตรฐานการเรียนรู้
     ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     ง.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
18. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนไว้อย่างถูกต้อง
     ก. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักที่ผู้เรียนต้องบรรลุในการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ  
     ข. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญไม่จำเป็น ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
     ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสามารถเพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ง.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการสั่งสมประสบการณ์จาก การเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
19. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ถูกต้อง
     ก. คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการ
     ข. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือหลัก
     ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ง.  การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องดำเนินการพัฒนาโดย บูรณาการเข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน
 
20. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ถูกต้อง
     ก. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการนำไปใช้ในชีวิตจริง
     ข. ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างของผู้เรียน
     ค. เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจากประสบการณ์ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวคิด วางแผน และประเมินผลการเรียนรู้
     ง.  ข้อ ก. – ค.

โพสโดย : ส้ม
IP : 14.207.200.9
โพสเมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2555,20:17 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 
หมู่ 3 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
โทร 042-560157