เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2011
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 1597380
Page Views 3433055
สถิติผู้เข้าชมเวบ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากไห้โรงเรียนทำอะไรมากที่สุดเป็นลำดับแรก
พัฒนาด้านวิชาการ
พัฒนาด้านบุคลากร
พัฒนาด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อที่ทันสมัย
พัฒนาด้านอาคารสถานที่
ดูผลโหวด
สถิติ

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด


สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
นานาชาติ
free counters
Free counters


สถานีโทรทัศน์ครู
money

eoffice

imagesonet

 


คลิปนิทานเด็ก
 
 

นิทานเรื่อง ก.เอ๋ย ก.ไก่

 
   

แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

View in bigger map
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เฉลยให้ทีค่า
โพสโดย
ครูไทย
1. ข้อใดเป็นผลการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีคุณภาพสูงที่สุดและเชื่อถือได้
ก. อ่านออก เขียนถูก รู้ความหมาย ใช้เป็น
ข. นักเรียนใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารได้ดี
ค. มีผลการเรียนผ่านตัวชี้วัดร้อยละ 70 ขึ้นไป
ง. ผลสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 60
2. ระดับความสามารถในการอ่านของผู้เรียนขั้นใดที่ผู้อ่านรับคุณค่าของการอ่านได้ทันที
ก. อ่านเชิงสังเคราะห์
ข. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ค. อ่านรู้เรื่องเข้าใจเรื่องที่อ่าน
ง. การประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
3. ข้อใดเป็นกระบวนการใช้ทักษะการคิดขั้นวิเคราะห์
ก. อ่านข่าวแล้วสนทนาวิพากษ์วิจารณ์ข่าว
ข. ค้นหาความหมายของคำศัพท์จากพจนานุกรม
ค. สัมภาษณ์จดบันทึกผลนำเสนอและเขียนรายงาน
ง. ฟังนิทานเล่าเรื่องย้อนกลับทำแบบฝึกหัดในใบงาน
4. ข้อใดเป็นคุณค่าของการรวบรวมข้อคิดคำคมจากวรรณคดีวรรณกรรม
ก. ได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีต
ข. ซึมซับคุณค่าด้านภูมิปัญญา
ค. ซาบซึ้งในความงดงามทางภาษา
ง. รับการถ่ายทอดค่านิยมและประเพณี
5. ลักษณะสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน สอดคล้องกับข้อใด
ก. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมข้อบกพร่องของผู้เรียน
ข. จัดบทเรียนและกิจกรรมเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ค. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เต็มศักยภาพ
ง. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ
6. การใช้หนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว ส่งผลเสียต่อคุณภาพของผู้เรียนด้านใดมากที่สุด
ก. นักเรียนเบื่อเพราะลักษณะงานที่ทำซ้ำๆกัน
ข. แบบฝึกหัดสำเร็จรูปไม่ครอบคลุมตัวชี้วัด
ค. ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิด
ง. ไม่สามารถจำแนกความสามารถของผู้เรียนได้
7. ข้อใดเป็นการจัดบทเรียนบูรณาการแบบคู่ขนาน
ก. ครูร่วมกันเป็นคณะเพื่อวางแผน สอนและประเมินผลผู้เรียนกลุ่มเดียวกัน
ข. ครูร่วมกันวางแผนสอนเรื่องเดียวกัน แล้วต่างจัดกิจกรรมในวิชาที่ตนสอน
ค. ครูวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลร่วมกัน
ง. ครูร่วมกันวางแผนออกแบบกิจกรรม แล้วต่างประเมินผลในรายวิชาที่ตนสอน
8. ข้อใดเป็นปัญหาของทักษะภาษาไทยที่ส่งผลต่อคะแนนผลสอบ O-Net มากที่สุด
ก. ความสามารถในการอ่านตีความ
ข. ความสามารถในการเขียนสะกดคำ
ค. ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล
ง. ความสามารถในการเข้าใจหลักการใช้ภาษา
9. การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ คือข้อใด
ก. การอ่านเป็นคำเป็นประโยคแลพทำความเข้าใจเรื่อง
ข. การสอนแบบสะกดคำ แจกลูกและค้นหาความหมาย
ค. การอธิบายความหมายของคำด้วยภาพและรูปประโยค
ง. การอ่านเพื่อค้นหาสาระสำคัญและการสรุปเรื่องที่อ่าน
10. การตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนเกิดจากกระบวนการในขั้นใด
ก. ขั้นที่ครูกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละครั้งที่สอน
ข. ขั้นที่ครูจัดระบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด
ค. ขั้นที่ครูจัดกิจกรรมและสะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทำหลายๆแบบ
ง. ขั้นที่ครูเลือกกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย
11. ครูคนใดที่จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลมากที่สุด
ก. ให้ผู้เรียนเลือกทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทเรียนตามความสนใจ
ข. เน้นกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและปฏิบัติจริง
ค. เลือกวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
ง. กำหนดชิ้นงาน/แบบฝึกที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
12. ข้อใดเป็น "กระบวนการเรียนรู้" ที่พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดมากที่สุด
ก. อ่านเรื่อง ตอบคำถาม 5W 1 H สรุปและเขียนแผนภาพความคิด
ข. อ่านเรื่อง ตอบคำถามหมวก 6 สี เขียนเรื่อง/ดัดแปลงเรื่องที่อ่าน
ค. อ่านเรื่อง สนทนาอภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่าง
ง. อ่านเรื่อง คิดวิเคราะห์ สรุปเรื่อง ค้นหาข้อคิดและสำนวนภาษาที่น่าสนใจ
13. ข้อใดเป็นเหตุผลแสดงความอ่อนด้อยสมรรถนะของบุคคลด้านการแก้ปัญหามากที่สุด"
ก. ลงนามในสัญญา-้เงินโดยไม่อ่านสัญญา
ข. กินยาที่หมอพระผลิต / ยาผีบอกเพื่อรักษาโรค
ค. กราบไหว้จิ้งจก 2 หัว / กล้วยออกปลีกลางต้น ฯลฯ
ง. โอนเงินให้ผู้ที่โทรศัพท์มาบอกข้อมูลที่คิดว่าเราจะได้ประโยชน์
14. การช่วยผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนได้มากที่สุด ข้อใดที่ครูส่วนใหญ่ละเลย
ก. ครูจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรได้ครบถ้วน
ข. ครูเตรียมบทเรียน สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้สมบูรณ์ที่สุด
ค. ครูจัดบรรยากาศและออกแบบการเรียนรู้ได้สนุกและน่าสนใจ
ง. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำผลมาออกแบบการเรียนรู้
15. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาและกระบวนการกลุ่มได้มากที่สุด
ก. การเล่นเกมแข่งขันตอบคำถามเป็นทีม
ข. การแสดงละครหรือเล่นบทบาทสมมติ
ค. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำเสนอ
ง. การทำสมุดรวบรวมคำศัพท์ คำคมที่น่าสนใจ
16. ผลของการอ่านขั้นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่าน
ก. ตาสัมผัสกับตัวอักษรและรับรู้คำ-ข้อความที่เห็น
ข. สื่อความหมายรหัสภาษาและแสดงอาการตอบโต้
ค. นำผลการอ่านไปปฏิบัติและรายงานผลได้
ง. เล่าเรื่องได้ตามลำดับและวิจารณ์เรื่องได้
17. อะไรคือปัญหาที่ทำให้เด็กไทยไม่ชอบเขียนเรียงความ
ก. ไม่มีข้อมูลในการเขียน
ข. เขียนสะกดคำยากๆไม่ได้
ค. จัดระบบข้อมูลสู่การเขียนไม่ได้
ง. ไม่สามารถใช้คำในระดับภาษาเขียนได้
18. ตัวชี้วัดในการเขียนข้อใดเป็นตัวชี้วัดในระดับชั้นเรียนที่ต่ำที่สุด
ก. เขียนอธิบาย
ข. เขียนเล่าเรื่อง
ค. เขียนสื่อสาร
ง. เขียนจดหมาย
19. ครูให้นักเรียนหาคำมาต่อจากคำว่า "กระ" เช่นกระจาด กระท้อน กระต่าย ฯลฯ แล้วทำกิจกรรมสำรวจว่า ใครมีคำที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นมากที่สุด ครูกำลังฝึกทักษะการคิดด้านใดให้กับผู้เรียน
ก. คิดคล่อง
ข. คิดยืดหยุ่น
ค. คิดใหม่
ง. คิดแตกต่าง
20. ถ้าผลการประเมินผลความสามารถของผู้เรียนในการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสูง สะท้อนให้เห็นสภาพของสถานศึกษาว่าน่าจะมีสิ่งใดมากที่สุด
ก. มีกิจกรรมติวเข้มให้นักเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอ
ข. มีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยดี
ค. มีสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นนักเรียนให้มีความสนใจในการเรียนดี
ง. มีการสอดแทรกทักษะการอ่านคิดเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
1. ข้อใดเป็นผลการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีคุณภาพสูงที่สุดและเชื่อถือได้
ก. อ่านออก เขียนถูก รู้ความหมาย ใช้เป็น
ข. นักเรียนใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารได้ดี
ค. มีผลการเรียนผ่านตัวชี้วัดร้อยละ 70 ขึ้นไป
ง. ผลสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 60
2. ระดับความสามารถในการอ่านของผู้เรียนขั้นใดที่ผู้อ่านรับคุณค่าของการอ่านได้ทันที
ก. อ่านเชิงสังเคราะห์
ข. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ค. อ่านรู้เรื่องเข้าใจเรื่องที่อ่าน
ง. การประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
3. ข้อใดเป็นกระบวนการใช้ทักษะการคิดขั้นวิเคราะห์
ก. อ่านข่าวแล้วสนทนาวิพากษ์วิจารณ์ข่าว
ข. ค้นหาความหมายของคำศัพท์จากพจนานุกรม
ค. สัมภาษณ์จดบันทึกผลนำเสนอและเขียนรายงาน
ง. ฟังนิทานเล่าเรื่องย้อนกลับทำแบบฝึกหัดในใบงาน
4. ข้อใดเป็นคุณค่าของการรวบรวมข้อคิดคำคมจากวรรณคดีวรรณกรรม
ก. ได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีต
ข. ซึมซับคุณค่าด้านภูมิปัญญา
ค. ซาบซึ้งในความงดงามทางภาษา
ง. รับการถ่ายทอดค่านิยมและประเพณี
5. ลักษณะสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน สอดคล้องกับข้อใด
ก. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมข้อบกพร่องของผู้เรียน
ข. จัดบทเรียนและกิจกรรมเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ค. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เต็มศักยภาพ
ง. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ
6. การใช้หนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว ส่งผลเสียต่อคุณภาพของผู้เรียนด้านใดมากที่สุด
ก. นักเรียนเบื่อเพราะลักษณะงานที่ทำซ้ำๆกัน
ข. แบบฝึกหัดสำเร็จรูปไม่ครอบคลุมตัวชี้วัด
ค. ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิด
ง. ไม่สามารถจำแนกความสามารถของผู้เรียนได้
7. ข้อใดเป็นการจัดบทเรียนบูรณาการแบบคู่ขนาน
ก. ครูร่วมกันเป็นคณะเพื่อวางแผน สอนและประเมินผลผู้เรียนกลุ่มเดียวกัน
ข. ครูร่วมกันวางแผนสอนเรื่องเดียวกัน แล้วต่างจัดกิจกรรมในวิชาที่ตนสอน
ค. ครูวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลร่วมกัน
ง. ครูร่วมกันวางแผนออกแบบกิจกรรม แล้วต่างประเมินผลในรายวิชาที่ตนสอน
8. ข้อใดเป็นปัญหาของทักษะภาษาไทยที่ส่งผลต่อคะแนนผลสอบ O-Net มากที่สุด
ก. ความสามารถในการอ่านตีความ
ข. ความสามารถในการเขียนสะกดคำ
ค. ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล
ง. ความสามารถในการเข้าใจหลักการใช้ภาษา
9. การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ คือข้อใด
ก. การอ่านเป็นคำเป็นประโยคแลพทำความเข้าใจเรื่อง
ข. การสอนแบบสะกดคำ แจกลูกและค้นหาความหมาย
ค. การอธิบายความหมายของคำด้วยภาพและรูปประโยค
ง. การอ่านเพื่อค้นหาสาระสำคัญและการสรุปเรื่องที่อ่าน
10. การตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนเกิดจากกระบวนการในขั้นใด
ก. ขั้นที่ครูกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละครั้งที่สอน
ข. ขั้นที่ครูจัดระบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด
ค. ขั้นที่ครูจัดกิจกรรมและสะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทำหลายๆแบบ
ง. ขั้นที่ครูเลือกกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย
11. ครูคนใดที่จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลมากที่สุด
ก. ให้ผู้เรียนเลือกทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทเรียนตามความสนใจ
ข. เน้นกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและปฏิบัติจริง
ค. เลือกวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
ง. กำหนดชิ้นงาน/แบบฝึกที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
12. ข้อใดเป็น "กระบวนการเรียนรู้" ที่พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดมากที่สุด
ก. อ่านเรื่อง ตอบคำถาม 5W 1 H สรุปและเขียนแผนภาพความคิด
ข. อ่านเรื่อง ตอบคำถามหมวก 6 สี เขียนเรื่อง/ดัดแปลงเรื่องที่อ่าน
ค. อ่านเรื่อง สนทนาอภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่าง
ง. อ่านเรื่อง คิดวิเคราะห์ สรุปเรื่อง ค้นหาข้อคิดและสำนวนภาษาที่น่าสนใจ
13. ข้อใดเป็นเหตุผลแสดงความอ่อนด้อยสมรรถนะของบุคคลด้านการแก้ปัญหามากที่สุด"
ก. ลงนามในสัญญา-้เงินโดยไม่อ่านสัญญา
ข. กินยาที่หมอพระผลิต / ยาผีบอกเพื่อรักษาโรค
ค. กราบไหว้จิ้งจก 2 หัว / กล้วยออกปลีกลางต้น ฯลฯ
ง. โอนเงินให้ผู้ที่โทรศัพท์มาบอกข้อมูลที่คิดว่าเราจะได้ประโยชน์
14. การช่วยผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนได้มากที่สุด ข้อใดที่ครูส่วนใหญ่ละเลย
ก. ครูจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรได้ครบถ้วน
ข. ครูเตรียมบทเรียน สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้สมบูรณ์ที่สุด
ค. ครูจัดบรรยากาศและออกแบบการเรียนรู้ได้สนุกและน่าสนใจ
ง. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำผลมาออกแบบการเรียนรู้
15. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาและกระบวนการกลุ่มได้มากที่สุด
ก. การเล่นเกมแข่งขันตอบคำถามเป็นทีม
ข. การแสดงละครหรือเล่นบทบาทสมมติ
ค. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและนำเสนอ
ง. การทำสมุดรวบรวมคำศัพท์ คำคมที่น่าสนใจ
16. ผลของการอ่านขั้นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่าน
ก. ตาสัมผัสกับตัวอักษรและรับรู้คำ-ข้อความที่เห็น
ข. สื่อความหมายรหัสภาษาและแสดงอาการตอบโต้
ค. นำผลการอ่านไปปฏิบัติและรายงานผลได้
ง. เล่าเรื่องได้ตามลำดับและวิจารณ์เรื่องได้
17. อะไรคือปัญหาที่ทำให้เด็กไทยไม่ชอบเขียนเรียงความ
ก. ไม่มีข้อมูลในการเขียน
ข. เขียนสะกดคำยากๆไม่ได้
ค. จัดระบบข้อมูลสู่การเขียนไม่ได้
ง. ไม่สามารถใช้คำในระดับภาษาเขียนได้
18. ตัวชี้วัดในการเขียนข้อใดเป็นตัวชี้วัดในระดับชั้นเรียนที่ต่ำที่สุด
ก. เขียนอธิบาย
ข. เขียนเล่าเรื่อง
ค. เขียนสื่อสาร
ง. เขียนจดหมาย
19. ครูให้นักเรียนหาคำมาต่อจากคำว่า "กระ" เช่นกระจาด กระท้อน กระต่าย ฯลฯ แล้วทำกิจกรรมสำรวจว่า ใครมีคำที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นมากที่สุด ครูกำลังฝึกทักษะการคิดด้านใดให้กับผู้เรียน
ก. คิดคล่อง
ข. คิดยืดหยุ่น
ค. คิดใหม่
ง. คิดแตกต่าง
20. ถ้าผลการประเมินผลความสามารถของผู้เรียนในการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสูง สะท้อนให้เห็นสภาพของสถานศึกษาว่าน่าจะมีสิ่งใดมากที่สุด
ก. มีกิจกรรมติวเข้มให้นักเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอ
ข. มีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยดี
ค. มีสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นนักเรียนให้มีความสนใจในการเรียนดี
ง. มีการสอดแทรกทักษะการอ่านคิดเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
โพสโดย : ครูไทย
IP : 182.93.171.187
โพสเมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2555,14:36 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 
หมู่ 3 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
โทร 042-560157